คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลังความรู้ สล.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำเดือน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
เค้าโครงร่าง R2R.doc.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขันตอนการถวายพระพรชัยมงคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้ลิฟต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนงานสารบรรณกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM ครั้ง1 พ.ย.64 การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM ครั้ง2 ธ.ค.64 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM ครั้งที่3 ม.ค.65 การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายอย่างมีประสิทธิภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM ครั้ง4 ก.พ.65 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM ครั้ง5 มี.ค.65 แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM ครั้ง6 เม.ย.65 หลักการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM ครั้ง7 พ.ค.65 รูปแบบการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM ครั้งที่8 มิ.ย.65 การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลดเอกสาร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบฟอร์มกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.docx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีรายการวัสดุคง-ภาพตัวอย่าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูล/ความรู้ กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คู่มืองานสารบรรณกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 11.69 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์).PDF
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)กระบวนงานการเงิน ด้านการตรวจใบสำคัญการเบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การเสนอหนังสือเพื่อคุมงบประมาณโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูล/ความรู้ กลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

กลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลของราชการกรมอนามัยฯ สำหรับเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 18.24 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) งานห้องสมุดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) งานศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ2540.PDF
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
E-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูล/ความรู้ กลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริการ

กลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) งานประสานและอำนวยความสะดวกในการเลี้ยงรับรองการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การรับ - ส่ง หนังสือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูล/ความรู้ กลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

กลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การสร้างผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินการรับสมัครร้านค้าสวัสดิการภายในโรงอาหารกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การแจ้งหักเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การจัดสรรพื้นที่สวัสดิการจาหน่ายสินค้าและบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูล/ความรู้ กลุ่มอาคารและสถานที่

กลุ่มอาคารและสถานที่
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) งานบริการซ่อมบำรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูล/ความรู้ หน่วยงานภายนอก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
คู่มือการจัดการขยะในครัวเรือน
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือประชาชนเพื่อการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการลดปริมาณและการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนฯ
ขนาดไฟล์ 10.77 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย