คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ (อก.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12
Team Selector 13
Team Selector 14
Team Selector 15
Team Selector 16
Team Selector 17

นายประชุม วราพุฒ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 0

นายอนุชา นิเยาะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานสารบรรณ

About Hero 1

นายภูเมศวร์ วงษ์คำ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน

About Hero 2

นายอัครพล สอาดเอี่ยม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานพัสดุ

About Hero 3

นางสาวฐิตินันท์ สีทับทิม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 4

ว่าที่ร้อยตรีเอกวุฒิ ปัทมสถาพร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 5

นางสาวสานีตา สาแล

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 6

นางสาวธมนพัณณ์ บุญชู

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 7

นายทิโมธี สารบุญ

นักวิชาการช่างศิลป์

About Hero 8

นางสาวสุดารัตน์ วงษ์ชารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

About Hero 9

นางยุพิน สนทอง

พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 4

About Hero 10

นายไพฑูลย์ ศรพรหม

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

About Hero 11

นายปรีชา ทับทองดีเลิศ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

About Hero 12

นายสมบัติ เทศกระทึก

พนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ บ 2

About Hero 13

นายกลมจิตร บูรณะพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 14

นายวรเชษฐ์ ดีขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านงานสารบรรณ)

About Hero 15

นายอาณัตชัย จันทร์ต่าย

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

About Hero 16

นายทาดอน กังวาลย์

เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ช่วยขับรถยนต์

About Hero 17