คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ (อก.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12

นายวิทยา ประเทศ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นายอนุชา นิเยาะ

หัวหน้างานสารบรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 1

นายภูเมศวร์ วงษ์คำ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวสานีตา สาแล

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 3

นายพิษณุชัย รุ่งอุทัย

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 4

นางสาวสุดารัตน์ วงษ์ชารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

About Hero 5

นางยุพิน สนทอง

พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 4

About Hero 6

นางสาวเยาวลักษณ์ สุขพิทักษ์

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

About Hero 7

นายสมบัติ เทศกระทึก

พนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ บ 2

About Hero 8

นายบุญถัน เสนข้อ

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 (มาช่วยราชการ)

About Hero 9

นางสาวกานดามณี คงนิธิมุทรเมธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 10

นางสาวศิริขวัญ ทองศิริ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

About Hero 11

นายทิโมธี สารบุญ

นักวิชาการช่างศิลป์

About Hero 12