คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

                                       
      

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปีการสาธารณสุขไทย

(พ.ศ. 2461 – 2561)

 

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ :

     พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือเรียกสั้นๆ ว่า "พิพิธภัณฑ์กรมอนามัย" แห่งนี้เกิดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสาธารณสุขไทยในปี พ.ศ. 2561 กรมอนามัย โดยกระทรวงสาธารณสุข ตั้งใจให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการมีสุขภาพที่ดี เพื่อให้ทุกคนมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

     พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นำเสนอเรื่องราวการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของกรมอนามัยในการเป็นหน่วยงานที่พร้อมสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ หรือที่เรียกว่า Health Literacy ภายใต้วิสัยทัศน์สำคัญของกรมอนามัยคือการดูแล ปกป้อง คุ้มครอง เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health Literacy นั้น คือการพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ด้านสุขภาพ และความสามารถในการใช้ข้อมูล เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างเสริมความสำเร็จของสุขภาพที่ดี

ผังแสดงการสื่อสารภายในพิพิธภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Health Literacy :

 

การแบ่งโซนเนื้อหานิทรรศการ :

นิทรรศการแห่งนี้ เป็นนิทรรศการที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเดินเยี่ยมชมได้ด้วยตนเอง มีการแบ่งโซนเนื้อหาของนิทรรศการเป็น 8 โซน ดังนี้

 

วิธีการเดินชมและเส้นทางการเดินชม :

      ผู้เข้าชมสามารถเดินตามเส้นทางที่กำหนด ซึ่งถูกไล่เรียงไปในแต่ละช่วงวัยที่ต่อกันจนครบทั้ง 8 โซน โดยในแต่ละโซนมีส่วนที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของ Digital และ Non-Digital

 

ติดต่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ :

โทรศัพท์  0 2590 4222, 0 2590 4839

สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย

88/22 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

แผ่นพับนำชมพิพิธภัณฑ์ : ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์

วีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของกรมอนามัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง