คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงาน/ควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

ควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
รายงานการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการตรวจไขว้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในฯของ สล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่องเดิม การดำเนินการด้านควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.08 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกรางานผลการตรวจสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.47 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข. แบบสอบถามควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 13.59 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.93 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย สิ้นสุดกันยา 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.96 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ (โครงการ) สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนปฏิบัติการ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.15 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ โครงการ ของสลก 2566 (ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 5.20 MB
ดาวน์โหลด 1673 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารควบคุมภายใน

ควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4แบบสอบถามการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1. การประชุมคณะกรรกมการควบคุมภายในของสำนั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP-กระบวนงานการเงินด้านการตรวจใบสำคัญการเ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม-ปค-5-ส่วนงานย่อย-รอบ-6-เดือน 2565-ของสำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ สล . 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP เรื่อง กระบวนงานการเงินด้านการตรวจใบสำค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 995 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม-ปค-5-ส่วนงานย่อย-รอบ-6-เดือนแรก-ของสำนักงานเลขานุการกรม (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ปี งปม. พ.ศ.2565 (เดือน ม.ค.-มี.ค.65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปี งปม. พ.ศ.2565 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.65).pdf
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเลขานุการกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางประเมินระดับความเสี่ยง สล. ปีงบประมาณ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สล..pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ (โครงการ) สำนักงานเลขานุการกรม ปีงบประมาณ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ภารกิจหลักของ สล. เรื่อง การบริการซ่อมบำร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ขั้นตอนการจัด.pdf
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำเนาคำสั่ง ผู้ตรวจสอบภายใน สล.pdf
ขนาดไฟล์ 5.00 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ก่อสร้าง 700 ล้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน ปจป 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารควบคุมภายใน

ควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
บทวิเคราะห์ การควบคุมภายใน สล. ระดับที่ 1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)เอกสารหมายเลข 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุ.pdf
ขนาดไฟล์ 8.05 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(คำสั่งใหม่) ที่ 30-64 แต่งตั้งคกก. ควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(คำสั่งฯเดิม) คำสั่งฯที่ 9-62 ลว.30 ก.ย.62 เรื่อง แต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือความรู้ระบบควบคุมภายในcoso2013.PDF
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 6.55 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการรายงานควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก

ควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขอส่งรายงานผลการวิเคราะห์ด้านการรายงานค.pdf
ขนาดไฟล์ 5.36 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย