คุณกำลังมองหาอะไร?

งา

งานพัสดุ (อก.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3

นายอัครพล สอาดเอี่ยม

หัวหน้างานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

About Hero 0

นางสาวธมนพัณณ์ บุญชู

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 1

นางสาวนิศา บุญชู

เจ้าหน้าที่พัสดุและธุรการ

About Hero 2

ว่าที่ร้อยตรีเอกวุฒิ ปัทมสถาพร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 3