คุณกำลังมองหาอะไร?

งา

งานเลขานุการผู้บริหาร (สนบ.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12
Team Selector 13
Team Selector 14
Team Selector 15
Team Selector 16
Team Selector 17
Team Selector 18

นางสาวอรปวีณ สันคามิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร

About Hero 0

นายตฤษนันท์ ถูกจิตร

เลขานุการผู้บริหาร (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (มาช่วยราชการ)

About Hero 1

นางสาวอรทัย บุญมา

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 2

นางสาวปวิดา แหบคงเหล็ก

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

เลขานุการผู้บริหาร (นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์)

About Hero 3

นายกัญจนวัชร์ พงษ์หิรัญเดชบดี

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 4

นายรัตนะ พิลึก

เจ้าพนักงานธุรการและผู้ช่วยขับรถยนต์

About Hero 5

นางสาวเพ็ญนารี บุตรศรี

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 6

นางสาวกิตติมา ป้านสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 7

นางสาวนิภาพรรณ์ ศรีโตพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 8

นายขวัญชีวา แข็งฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ช่วยขับรถยนต์

About Hero 9

นายถาวร อาจฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ช่วยขับรถยนต์

About Hero 10

นางวิภา วงค์เมฆ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (มาช่วยราชการ)

About Hero 11

นายสุดเขต เดชพิทักษ์ยนต์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (มาช่วยราชการ)

About Hero 12

นางสาวปณิตา ปฐมสุริยะพร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (มาช่วยราชการ)

About Hero 13

นางสาวดาวรุ่ง เยาวกูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (มาช่วยราชการ)

About Hero 14

นายจิรายุ บุญเรือน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (มาช่วยราชการ)

About Hero 15

นางรัตติยา ฤทธิรงค์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (มาช่วยราชการ)

About Hero 16

นายกฤตย์ ศิริรัตนพร

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 (มาช่วยราชการ)

About Hero 17

นางกชกร สกุลจรัส

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 (มาช่วยราชการ)

About Hero 18