คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร (สนบ.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3

นางสาวอรปวีณ สันคามิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร

About Hero 0

นางสาวประไพ สีเทา

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 1

นางสาวอัญชลี น้อยขำ

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 2

นางสาวสุนิสา ม่วงสีตอง

เจ้าหน้าที่ด้านงานประสานการจัดประชุม

About Hero 3