คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร (บสส.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นายอนุชา นิเยาะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

About Hero 0

นางสาววราภรณ์ ยี่โต๊ะ

บรรณารักษ์

About Hero 1

นางสาวกัลยา ปันเป็ง

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 2

นายศุภดิศ ป้อมภู่

นักประชาสัมพันธ์

About Hero 3

นายอธิชาติ สนธิรักษ์

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

About Hero 4

นางสาววราณิกาห์ ต่ายคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านบริการลูกค้า)

About Hero 5