คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร (บสส.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร

หัวหน้ากลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

บรรณารักษ์ชำนาญการ

About Hero 0

(ตำแหน่งว่าง)

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 1

นายพิกุล แก้วโชติ

บรรณารักษ์

About Hero 2

นางสาววราภรณ์ ยี่โต๊ะ

บรรณารักษ์

About Hero 3

นางสาวกัลยา ปันเป็ง

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 4

นายอธิชาติ สนธิรักษ์

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

About Hero 5

นางพัชรี ทองฝังพลอย

เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านบริการลูกค้า)

About Hero 6

(ตำแหน่งว่าง)

นักวิชาการเผยแพร่

About Hero 7