คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กฎ พรบ. ระเบียบ ประกาศ นโยบาย

ประกาศ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 29 รายการ
คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ 64 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล_กรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งประมวลผลข้อมุลส่วนบุคคล_กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 7.22 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตกรมอนามัยDOH Together Against Corruption 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวง_กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมอนามัย 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวง 1.pdf (4 ก.พ. 2562) ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน (1).pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 อัตราค่าจ้างออกแบบ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 เรื่องที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงฉบับที่ 8 การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้รถราชการ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 3.88 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.ข้าราชการพลเรือน.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.ควบคุมอาคาร.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 386 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสารบรรณ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 2549.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสวัสดืการฯ.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 12.50 MB
ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบค่่าใช้จ่ายฝึกอบรม.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 6.88 MB
ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการลา.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf (4 ก.พ. 2562)
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย