คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ (พพ.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นางสาวศุภศิริ ศรดอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

About Hero 0

นางสาวสิรินญา สกุลกิตติวุฒิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 1

นายพิกุล แก้วโชติ

บรรณารักษ์

About Hero 2

นางสาวปรียาภรณ์ สุขอุบล

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 3

นางวัชรี สุนิมิตร์

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

About Hero 4

นายณัฐวัฒน์ อยู่ศรีเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสวัสดิการ)

About Hero 5

นายวงศธร ศรีนุ่น

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

About Hero 6