คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ (พพ.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นางสาวรุ่งรวี เดชยฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 0

นางสาวสุจิตรา วงษ์ถาวร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 1

นางสาวสิรินญา สกุลกิตติวุฒิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 2

นายพิกุล แก้วโชติ

บรรณารักษ์

About Hero 3

นางสาวปรียาภรณ์ สุขอุบล

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 4

นางวัชรี สุนิมิตร์

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

About Hero 5

นายพงษ์อมร อยู่ศรีเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวัสดิการ)

About Hero 6