คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอาคารและสถานที่ (อค.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นายมาโนช แสงวิภาสนภาพร

หัวหน้ากลุ่มอาคารและสถานที่

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

About Hero 0

นางสาวรุ่งนภา ใหม่รัตนไชยชาญ

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 1

นายสกล นิลเทียม

นายช่างไฟฟ้า

About Hero 2

นายธีรชัย รุ่งอุทัย

นายช่างอิเลคทรอนิกส์

About Hero 3

นางสาวสุจินดา ศิริยั่งยืนสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

About Hero 4

นายเกษม อาจพงษ์ษา

พนักงานธุรการ ระดับ ส 2 (ไปช่วยราชการ)

About Hero 5