คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอาคารและสถานที่ (อค.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นายมาโนช แสงวิภาสนภาพร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอาคารและสถานที่

About Hero 0

นางสาวรุ่งนภา ใหม่รัตนไชยชาญ

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 1

นายพีรัช ธเนศฐิติวัชร์

วิศวกรโยธา

About Hero 2

นายธีรชัย รุ่งอุทัย

นายช่างอิเลคทรอนิกส์

About Hero 3

นายสกล นิลเทียม

นายช่างไฟฟ้า

About Hero 4

นายเกษม อาจพงษ์ษา

พนักงานธุรการ ระดับ ส 2 (ไปช่วยราชการ)

About Hero 5

นางสาวณิชกานต์ สีตลารมณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านประหยัดพลังงาน)

About Hero 6