คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระเบียงคุณธรรม สล.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียงคุณธรรม สล. ประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนที่ 1 การนำองค์กร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ส่วนที่ 2 การดำเนินงาน

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียงคุณธรรม สล. ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนที่ 1 การนำองค์กร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.1.1 ประกาศเจตนารมณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 3.16 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2 ลงลายมื่อชื่อแสดงเจตนารมณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.1 (1) สรุปคกก.ขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.1 (2) สรุปคกก.ขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.60 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.2 กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรม 5 ประการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.1 คำสั่ง ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.2 (1)แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.2 (2) (ปรับ) แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ส่วนที่ 2 การดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
2.4.1 (1)แบบติดตามประเมินผลการปฎิบัติการส่งเส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.1 (2)(ปรับ) แบบติดตามประเมินผลการปฎิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ..pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.2 (1)ผลสำเร็จการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.2 (2) (ปรับ)ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 6 2565 หน่วยงานคุณธ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6.1 ผลการคัดเลือกของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.84 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6.2 ภาพถ่ายกิจกรรมยกย่องเชิดชู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
3.8.1 รายงานการประชุมขยายผลต่อยอดประเด็นคุณ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคุณธรรมฯ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 3.31 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.8.2 (1) มาตรการแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.8.2(2) มาตรการแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.8.2 (2) ปรับ แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.9.1 ถ่ายทอดความรู้ ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 9.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.9.2ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมฯ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.95 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมณ์ สล.ไม่ทนต่อการทุจริต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 9.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.37 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 9.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 9.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการควบคุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเลขานุการกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย