คุณกำลังมองหาอะไร?

-

- งานเลขานุการผู้บริหาร (สนบ.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9

นางสาวศรภัฐ ชูกะนันท์

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

About Hero 0

นายสโรช จินดาวณิชย์

เลขานุการผู้บริหาร (นายแพทย์สุรรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (มาช่วยราชการ)

About Hero 1

นางสาวสิริกาญจน์ แย้มผกา

เลขานุการผู้บริหาร (นายแพทย์สุรรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

นักประชาสัมพันธ์ (มาช่วยราชการ)

About Hero 2

นางสุวิมล สว่างอารมณ์

เลขานุการผู้บริหาร (นายแพทย์สุรรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

นักจัดการงานทั่วไป (มาช่วยราชการ)

About Hero 3

นายกุหราบ เกษรา

เลขานุการผู้บริหาร (นายแพทย์สุรรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

พนักงานบริการ (มาช่วยราชการ)

About Hero 4

นายตฤษนันท์ ถูกจิตร

เลขานุการผู้บริหาร (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (มาช่วยราชการ)

About Hero 5

นางสาวอรปวีณ สันคามิน

เลขานุการผู้บริหาร (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

About Hero 6

นายกัญจนวัชร์ พงษ์หิรัญเดชบดี

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 7

นางสาวปวิดา แหบคงเหล็ก

เลขานุการผู้บริหาร (นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์)

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

About Hero 8

นายรัตนะ พิลึก

เจ้าพนักงานธุรการและผู้ช่วยขับรถยนต์

About Hero 9