คุณกำลังมองหาอะไร?

งา

งานสารบรรณ (อก.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4

นายอนุชา นิเยาะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานสารบรรณ

About Hero 0

นางสาวฐิตินันท์ สีทับทิม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 1

นางสาวจุฑารัตน์ กันนา

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 2

นายสมบัติ เทศกระทึก

พนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ บ 2

About Hero 3

นายวรเชษฐ์ ดีขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านงานสารบรรณ)

About Hero 4