คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.11.2565
268
0
แชร์
02
พฤศจิกายน
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 220KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 755KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 128KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OB6 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 365KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OB3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O10 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 110KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 15MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ประจำเดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 6-2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานการประชุมแสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 162KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 134KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (รอบ 5 เดือนหลัง) .pdf
ขนาดไฟล์ 119KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (รอบ 5 เดือนหลัง) .pdf
ขนาดไฟล์ 106KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการ กลไก เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม (รอบ 5 เดือนหลัง) .pdf
ขนาดไฟล์ 120KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมฯ (รอบ 5 เดือนหลัง) .pdf
ขนาดไฟล์ 590KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 5-2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT.pdf
ขนาดไฟล์ 169KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 4-2566 ประจำเดือน มกราคม 2566
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 3-2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผล-ประจำปี-2566 ป้องกันการทุจร(.pdf
ขนาดไฟล์ 226KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ.pdf
ขนาดไฟล์ 278KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง สล. แต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรมปี.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม สล. รายงานตัวชี้วัดที่ 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่-3-2566 ลงเว็ป มีกรอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สล..pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการนำมาตรฐานทางจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 11MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2566 .xls
ขนาดไฟล์ 53KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 Assessment รายงานการประชุมแสดงถึงความมีส่วนร่.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 Assessment รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุ.pdf
ขนาดไฟล์ 200KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 Assessment ทำเนีบผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส.pdf
ขนาดไฟล์ 244KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1-2.2 Advocacy มาตรการ กลไก เพื่อขับเคลื่อนการส่งเ.pdf
ขนาดไฟล์ 681KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 Management and Governance รายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเน.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน