คุณกำลังมองหาอะไร?

-

- งานพัสดุ (อก.)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3

นายภูเมศวร์ วงษ์คำ

หัวหน้างานพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

About Hero 0

นางสาวภิญญดา เขียวปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 1

นางสาวธมนพัณณ์ บุญชู

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 2

นางสาวนิศา บุญชู

เจ้าหน้าที่พัสดุและธุรการ

About Hero 3