ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับงบประมาณ
เกี่ยวกับงบประมาณ
การติดตามเร่งรัดเบิกจ่าย.pdf (21 ม.ค. 2562)
แบบฟอร์ม_3 คำของบลงทุน ปี2563 กรมอนามัย.xlsx (21 ส.ค. 2561)
แบบฟอร์ม 2 _แผนคำขอส่ิงก่อสร้าง ปี 2562-2565.xlsx (21 ส.ค. 2561)
แบบฟอร์ม 1 _แผนคำขอครุภัณฑ์ ปี 2563-2565.xlsx (21 ส.ค. 2561)
แบบฟอร์มงบดำเนินงานฯ (6 ก.ย. 2560)

หน้า : [1]
          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000