ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google

หน้าหลัก >> โครงการของสำนักงานเลขานุการกรม

โครงการของสำนักงานเลขานุการกรม
สรุปผลความพึงพอใจการจัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพเลขานุการฯ(20-21 ธ.ค.61)
สรุปผลการจัดประชุมเพื่อพัฒนนาศักยภาพด้านงานเลขานุการฯ(20_21ธ.ค.61).pdf
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 19-21มค61 จ.นครราชสีมา.pdf
รายงานการประชุม PMQA ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิ.ย.60.pdf
สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร.pdf
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกะรอยร้อยเรียงงานส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการ "สืบสานวัฒธรรมไทย กรมอนามัยใส่ใจผู้สูงอายุ"
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานเลขานุการมืออาชีพ
โครงการ "65ปี กรมอนามัย ส่งเสริมคนไทยให้สุขภาพดี"
โครงการ “อบรมการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ปัองกันระงะบอัคคีภัย"
โครงการเพราะรักจึงไม่สูบบุหรี่

หน้า : [1]
          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000