ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
               
 
วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน ครั้งที่ 4/2562
วาระที่ 3.1 (ศกม.)รายงานความก้าวหน้า-การขับเคลื่อนกฎหมายกรมอนามัย (สมบูรณ์).pdf (25/02/2562)
วาระที่ 3.2 (กจ.)สถานการณ์การจ้างเหมาบริการ 2562.pdf (25/02/2562)
วาระที่ 4.1 (1)_ระบบบริการศูนย์กลางข้อมูล กรมอนามัย.pdf (25/02/2562)
วาระที่ 4.1 (3)_ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์.pdf (25/02/2562)
วาระที่ 4.1 (4)_กระบวนการขับเคลื่อนและมาตรการใช้ระบบเค.pdf (25/02/2562)
วาระที่ 4.1 (5)แผนผังกระบวนการขับเคลื่อนการทำงาน.pdf (25/02/2562)
วาระที่ 4.2 (ศส.) สรุปผลการเฝ้าระวัง.pdf (25/02/2562)
วาระที่ 4.3 (สล.) นำเสนอการประกวดภาพถ่าย.pdf (25/02/2562)
วาระที่ 4.3 ล่าสุดป้ายประกวดภาพล่าสุด.jpg (25/02/2562)
อ่านทั้งหมด     
วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน ครั้งที่ 3/2562
วาระที่ 3.2 ศรป.170162.pdf (29/01/2562)
อ่านทั้งหมด     
วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562
วาระที่ 3.1 (กผ.,ศส.และสล.) เตรียมความพร้อมรับก.pdf (25/12/2561)
อ่านทั้งหมด     
วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 27 พ.ย.61
วาระที่ 3.4 Cluster FIN การบริหารความเสี่ยง (27/11/2561)
อ่านทั้งหมด     
          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000