ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google


 
     

 

 จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมและการใช้งานเว็บไซต์
 
 
            
 

   
 สำนักงานเลขานุการกรมร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการคอรัปชั่น
 
         
 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย
ประชาสัมพันธ์ข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย (28/09/2560)
อ่านทั้งหมด     

สรุปรายงานข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย ปี 61
สรุปข้อชมเชยเดือน ตุลาคม 61.xls (31/01/2562)
อ่านทั้งหมด     
สรุปรายงานข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย (รอบ 12เดือน)
สรุปข้อชมเชยเดือน ตค. 60 - มี.ค. 61(รอบ 6 เดือน) (01/06/2561)
อ่านทั้งหมด     
สรุปร้องเรียน ปี 61 (กรกฎาคม61_กันยายน61)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน ตุลาคม 61.xlsx (31/01/2562)
อ่านทั้งหมด     
สรุปร้องเรียน ปี 61 (ตุลาคม61_ธันวาคม61)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน ธันวาคม 61.xlsx (01/02/2562)
อ่านทั้งหมด     
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (20/03/2560)
อ่านทั้งหมด     
เกี่ยวกับงบประมาณ
การติดตามเร่งรัดเบิกจ่าย.pdf (21/01/2562)
แบบฟอร์ม_3 คำของบลงทุน ปี2563 กรมอนามัย.xlsx (21/08/2561)
แบบฟอร์ม 2 _แผนคำขอส่ิงก่อสร้าง ปี 2562-2565.xlsx (21/08/2561)
แบบฟอร์ม 1 _แผนคำขอครุภัณฑ์ ปี 2563-2565.xlsx (21/08/2561)
แบบฟอร์มงบดำเนินงานฯ (06/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
คำของบประมาณปี 62 งบลงทุน
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (เพิ่มเติม) ปี 61-63 ฟอร์ม1.2 (13/12/2560)
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (เพิ่มเติม) ปี 61-63 ฟอร์ม1.1 (13/12/2560)
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (06/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณปี 62
ปก+คำนำ+สารบัญคู่มือการจัดทำคำขอ (06/09/2560)
ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ (06/09/2560)
ภาคผนวก (06/09/2560)
อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย (06/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
ปฏิทินคำของบประมาณของกรมอนามัย
ปฏิทินจัดทำงปม.62 กรมอนามัย (06/09/2560)
ปฏิทิน งปม.62 สำนักงบประมาณ (06/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
--
          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000