ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมและการใช้งานเว็บไซต์

แบบสอบถามเพื่อการประเมินพฤติกรรมการใช้พลังงาน ของเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
อ่านทั้งหมด     
 

 
QR CODE
 
การใช้งานเครื่องมือ Happinometer
แนวทางการใช้แบบสำรวจ Happinometer และ Happy Public Organization Index (HPI) (26/04/2560)
คู่มือการใช้งานเครื่องมือ Happinometer (26/04/2560)
อ่านทั้งหมด     
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ(ระดับหน่วยงาน) (17/02/2560)
การประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ(ระดับบุคคล) (17/02/2560)
อ่านทั้งหมด     
โครงการของสำนักงานเลขานุการกรม
รายงานการประชุม PMQA ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิ.ย.60.pdf (25/07/2560)
สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร.pdf (19/07/2560)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกะรอยร้อยเรียงงานส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (17/07/2560)
โครงการ "สืบสานวัฒธรรมไทย กรมอนามัยใส่ใจผู้สูงอายุ" (22/05/2560)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานเลขานุการมืออาชีพ (25/04/2560)
อ่านทั้งหมด     
สรุปข้อร้องเรียนและข้อชมเชยปีงบประมาณ 2560
อ่านทั้งหมด     
สรุปข้อร้องเรียน
สรุปข้อร้องเรียนเดือน สิงหาคม 60 (12/09/2560)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน กรกฏาคม 60 (01/08/2560)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน มิถุนายน 60 (03/07/2560)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน พฤษภาคม 60 (01/06/2560)
สรุปข้อร้องเรียนเดือน เมษายน 60 (24/05/2560)
อ่านทั้งหมด     
สรุปข้อชมเชย
สรุปข้อชมเชยเดือน มิถุนายน 60 (03/07/2560)
สรุปข้อชมเชยเดือน พฤษภาคม 60 (01/06/2560)
สรุปข้อชมเชยเดือน เมษายน 60 (24/05/2560)
สรุปข้อชมเชยเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (20/03/2560)
สรุปข้อชมเชยเดือน มกราคม 2560 (20/03/2560)
อ่านทั้งหมด     
ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย
ประชาสัมพันธ์ข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย (28/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (20/03/2560)
อ่านทั้งหมด     
ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
--
          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000