ค้นหาจากเว็บ
ค้นหาจาก Google

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ
ผู้ที่เข้ามาร้องเรียนกับกรมอนามัย
 
กรณีตัวอย่าง ปัจจุบันมีประชาชนได้ติดต่อสอบถามมายัง ศูนย์รับข้อร้องเรียนและชมเชpกรมอนามัย เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆ นั้น ซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบตามภารกิจของกรมอนามัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้ที่

กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 02590300
หรือทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดกรมอนามัย แต่ความจริงไม่ใช่นะคะ สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ขึ้นตรงกับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากต้องการติดต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถานีอนามัย

โปรดติดต่อที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 025902876 และทางเว็บไซด์
 
 
 
กรณีที่มีผู้ร้องเรียนติดต่อร้องเรียนมาที่ศูนย์รับข้อร้องเรียนและชมเชยกรมอนามัย หากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในท้องที่ของผู้ร้องเรียน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมอนามัย ทางศูนย์ข้อร้องเรียนและชมเชยกรมอนามัย จะดำเนินการประสานงานส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันทำการ
 

กลับหน้าเว็บไซต์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย

          
         รู้จักกรม :ประวัติความเป็นมา |วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน |หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ 
         บริการประชาชน :
แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย กระดานถาม-ตอบ| ริการอื่นๆ (E-Services) 
         สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
         ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบ
การประชุมกรมอนามัย 
         ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000